Showing all 11 results

COTTON STICK สำลีพันก้าน เบอร์ M (10 ห่อ/กล่อง)

130.00 ฿

สำลีก้อน ตรา Fluffy ขนาด 0.35:ก้อน

125.00 ฿

สำลีก้อน ตรา Puricare ขนาด 0.35:ก้อน 450 gm./pack

125.00 ฿

สำลีก้อน ตรา รถพยาบาล ขนาด 0.35:ก้อน

140.00 ฿

สำลีก้อน ตรา รถพยาบาล ขนาด 1.40:ก้อน

140.00 ฿

สำลีก้อน(สเตอร์ไรด์) ขนาด 0.35:ก้อน 10 ก้อน/ซอง 50 ซอง/ห่อ

160.00 ฿

สำลีก้อน(สเตอร์ไรด์) ขนาด 0.35:ก้อน 20 ก้อน/ซอง 50 ซอง/ห่อ

250.00 ฿

สำลีก้อน(สเตอร์ไรด์) ขนาด 0.35:ก้อน 5 ก้อน/ซอง 50 ซอง/ห่อ

110.00 ฿

สำลีม้วน ตรา Puricare

115.00 ฿

สำลีม้วน ตรา รถพยาบาล

124.00 ฿

ไม้พันสำลี ปลอดเชื้อ Size S (Cotton Swab Sterile)

125.00 ฿